تبلیغات
خدمات رایگان وبلاك نویسان - کدهای جاوا اسکریپت - کد برگهای پاییزی در سایت یا وبلاگ

خدمات رایگان وبلاك نویسان
 

عشق سنج برای وبلاگ
گرفتن بهترین کدهای جاوا اسکریپت

کد را در میان بادی سایت یا وبلاگ خود کپی کنید


کد برگهای پاییزی در سایت یا وبلاگ

خیلی قشنگه نه ؟؟؟؟

عکس را می تونید از این پایین بگیرید
[attachment=27]

کد PHP:
<script language="JavaScript1.2">

//Pre-load your image below!
grphcs=new Array(6)
Image0=new Image();
Image0.src=grphcs[0]="http://eydat.com/images/BARG.GIF";
Image1=new Image();
Image1.src=grphcs[1]="http://eydat.com/images/BARG.GIF"
Image2=new Image();
Image2.src=grphcs[2]="http://eydat.com/images/BARG.GIF"
Image3=new Image();
Image3.src=grphcs[3]="http://eydat.com/images/BARG.GIF"
Image4=new Image();
Image4.src=grphcs[4]="http://eydat.com/images/BARG.GIF"
Image5=new Image();
Image5.src=grphcs[5]="http://eydat.com/images/BARG.GIF" 

Amount=8//Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use!
Ypos=new Array();
Xpos=new Array();
Speed=new Array();
Step=new Array();
Cstep=new Array();
ns=(document.layers)?1:0;
ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;

if (
ns){
for (
0Amounti++){
var 
P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length);
rndPic=grphcs[P];
document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+rndPic+"></LAYER>");
}
}
else{
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (
0Amounti++){
var 
P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length);
rndPic=grphcs[P];
document.write('<img id="si'+i+'" src="'+rndPic+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px">');
}
document.write('</div></div>');
}
WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth;
for (
i=0Amounti++){                                                                
 
Ypos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight);
 
Xpos[i] = Math.round(Math.random()*WinWidth);
 
Speed[i]= Math.random()*5+3;
 
Cstep[i]=0;
 
Step[i]=Math.random()*0.1+0.05;
}
function 
fall(){
var 
WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;
var 
WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth;
var 
hscrll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
var 
wscrll=(ns||ns6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;
for (
i=0Amounti++){
sy Speed[i]*Math.sin(90*Math.PI/180);
sx Speed[i]*Math.cos(Cstep[i]);
Ypos[i]+=sy;
Xpos[i]+=sx
if (
Ypos[i] > WinHeight){
Ypos[i]=-60;
Xpos[i]=Math.round(Math.random()*WinWidth);
Speed[i]=Math.random()*5+3;
}
if (
ns){
document.layers['sn'+i].left=Xpos[i];
document.layers['sn'+i].top=Ypos[i]+hscrll;
}
else if (
ns6){
document.getElementById("si"+i).style.left=Math.min(WinWidth,Xpos[i]);
document.getElementById("si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll;
}
else{
eval(
"document.all.si"+i).style.left=Xpos[i];
eval(
"document.all.si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll;

Cstep[i]+=Step[i];
}
setTimeout('fall()',20);
}

window.onload=fall
//-->
</script>
<font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.mahsunkirmizigul.ir/forum
.com/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">کدهای جاوا اسکریپت</span></a></font> 

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ